Slovenské a anglické texty sa riadia rozdielnymi normami a konvenciami, ktoré by mali poznať všetci, ktorí pracujú s oboma druhmi textov, teda aj prekladatelia. V prvej časti som opísala tie najčastejšie rozdiely (resp. najčastejšie sa vyskytujúce chyby), a síce úvodzovky a apostrof. Nie sú to však jediné veci, ktoré sa líšia v slovenskom a anglickom texte, máme tu ešte čísla, dátumy a medzery (samé zákerné veci, pri ktorých mnohokrát nevieme ani ako ich správne napísať v slovenskom texte, a nieto ešte v anglickom).

 

 

Dátumy


Slovenské normy umožňujú viacero spôsobov písania dátumov (myslím že ich je až šesť), avšak aj tu platia určité zásady.

 

Pri číselnom vyjadrení dátumu sa deň aj mesiac píšu dvoma číslicami a rok štyrmi (v skrátenom tvare sa píše posledné dvojčíslie roka). Dátum môžeme napísať vzostupným alebo zostupným spôsobom, pričom poradie je dané (deň, mesiac, rok resp. rok, mesiac, deň), a deň a mesiac sa vyjadrujú radovou a rok základnou číslovkou. Jednotlivé údaje sa oddeľujú nedeliteľnou medzerou, alebo sa píšu bez medzery: 12. 08. 1981; 12.08.1981; 12.08.81

 

V praxi sa väčšinou preferuje vzostupný spôsob písania dátumu, zostupný sa používa najmä v IT na vytváranie automatických chronológií.

 

Číselno-slovné vyjadrenie dátumu sa píše len vzostupným spôsobom, pričom deň sa píše radovou číslovkou, mesiac slovom v druhom páde a rok základnou číslovkou: 12. augusta 1981.

 

Číselné vyjadrenie dátumu s medzerami (12. 08.1981) a číselno-slovné vyjadrenie (12. augusta 1981) sa používajú najčastejšie.

 

Britská angličtina sa riadi rovnakým poradím – deň, mesiac, rok; pričom taktiež platí, že číselné vyjadrenie dátumu je možné viacerými spôsobmi (12.8.1981; 12/8/1981; 12-8-1981).

 

V prípade číselno-slovného vyjadrenia sa mesiace píšu s veľkým začiatočným písmenom: 12 August 1981. Pripúšťa sa aj vyjadrenie radovej číslovky 12th August 1981. Medzi mesiac a rok sa zvyčajne vkladá čiarka len vtedy, ak je dátum vo vete (I was born on 12th August, 1981.), avšak aj od tohto sa už pomaly v britskej angličtine upúšťa.

 

Jasné písanie dátumov trochu komplikuje americká angličtina (ktorá musí mať vždy nejakú výnimku alebo rozdiel), ktorá používa poradie mesiac, deň, rok a čiarku medzi deň a rok: August 12, 1981. Problém nastáva pri číselnom vyjadrení, kedy tým pádom 12.8.1981 znamená dvanásteho augusta v britskej angličtine, ale ôsmeho decembra v americkej.

 

Preto je vždy bezpečnejšie písať dátum v anglickom texte číselno-slovným vyjadrením – vyhnete sa tak nepochopeniam a omylom.

 

Čísla


V písaní čísel robia často chyby prekvapujúco aj tie najznámejšie slovenské noviny a denníky (stačí si prečítať zopár článkov v Sme, kde sa pravidelne objavuje oddeľovanie tisícov pomocou bodky), a pritom pre čísla platia veľmi jednoduché zásady. Je to bohužiaľ vplyv typografie cudzích noriem na slovenský text...

 

slovenskom texte sa štvorciferné čísla píšu spolu, ak vyjadrujú rok alebo sú vo vetnej súvislosti (Narodila som sa v roku 1981 a vážila som 3150 gramov.) Inak sa štvormiestne čísla môžu písať buď s medzerou, alebo bez nej. Medzera je už ale povinná pri päť a viac ciferných číslach, pričom oddeľuje skupiny troch číslic (128 325,15). Pri číslach treba vždy používať nedeliteľnú medzeru, aby sa medzi riadkami nezalamovali. Desatinné čísla sa oddeľujú čiarkou bez medzier.

 

Slovenčina teda pozná desatinnú čiarku a ako oddeľovač tisícov medzeru. V angličtine sa však ako desatinný oddeľovač používa bodka a pre oddeľovanie tisícov čiarka: 128,325.15

 

Ako som spomínala vyššie, pri písaní čísel sa používa (teda lepšie povedané mala by sa používať) pevná alebo tzv. nedeliteľná medzera – teda taká, ktorá sa na konci riadku nezalomí, teda nedovolí rozdelenie čísla do dvoch riadkov. Píše sa podržaním ALT a stlačením 0160.
ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP