No, pragmatika prekladu. Pragmatika prekladu sa zaoberá zrozumiteľnosťou a účinnosťou jazykových i mimojazykových prostriedkov na prijímateľa so zvláštnym zreteľom na metódy a formy zámerného výberu týchto prostriedkov v snahe o dosiahnutie komunikačného zámeru. Tak ako všetko, čo má nejaký zmysel a o čom sa napriek tomu píše komplikovane, dá sa aj toto vysvetliť úplne jednoducho, takže si to preložíme do normálneho jazyka. Pragmatika v preklade je o tom, aké prostriedky a akú formu použije prekladateľ v preklade, pričom svoje rozhodnutie založí na tom, že vie, komu alebo pre aký účel je preklad určený.

Dosiahnuť komunikačný zámer v preklade znamená, aby preklad povedal to, čo má, tomu, komu má. Pri pragmatickom prístupe k prekladu napríklad skúmame, ako výber jazykových prostriedkov (lexiky, skladby viet, štylistiky apod.) ovplyvňujú osobnostné a spoločenské faktory účastníkov komunikácie, najmä prijímateľa, jeho vzdelanie, inteligencia, skúsenosti, sociálne zaradenie, hodnotové postoje apod. Prakticky to pri preklade znamená zameranie sa na prijímateľa textu. Text, ktorý má byť uverejnený v Hospodárskych novinách, budeme prekladať inak (štylistika textu, výber jazykových prostriedkov atď.) než text, ktorý je určený pre Nový Čas (príklad: „nezhody pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov“ by sme použili pre Hospodárske Noviny, kým pre Nový Čas „hádka o prachy“), keďže berieme do úvahy pragmatickú kompetenciu prijímateľa, teda jeho schopnosť porozumieť významu textu, a tiež aj očakávanie cieľového publika.

 

Prekladateľ musí byť teda tak trochu aj sociolingvistik a vedieť odhadnúť svojho cieľového prijímateľa. Práve preto je pre prekladateľa tak veľmi dôležité poznať účel prekladu. Keď ho prekladateľ nepozná (čo sa v praxi deje takmer stále – zadávanie prekladu bez akýchkoľvek ďalších informácií je takpovediac slovenskou módou), akoby, obrazne povedané, tápal v tme a používa len svoju intuíciu na to, aby odhadol správne výrazové prostriedky. Keď ho však pozná, je to pre neho záchytný bod, odrazový mostík, na ktorom môže preklad vystavať. A preto, keď zadávate preklad a chcete, aby bol naozaj čo najlepší, dajte prekladateľovi k nemu čo najviac informácií.
ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP