Exonymá sú vžité slovenské pomenovania pre geografické názvy objektov (štátov, závislých území, administratívnych celkov, krajov, riek, hlavných miest...) ležiacich mimo územie používania slovenského jazyka (napr. Rím namiesto Roma, Viedeň namiesto Wien, Ostrihom namiesto Esztergom). Niektoré sa používajú denne, iné sa z používania strácajú (napr. Zair, súčasný názov Kongo).

 

 

Exonymá sú pre preklad veľmi dôležité, keďže sú štandardizované a prekladateľ by si vždy mal zistiť, či názov v jeho preklade má aj vžitú slovenskú podobu - aby sme sa potom nedozvedeli, že prezident Obama vystúpil s prejavom v Cairo, alebo že susedka šla navštíviť sestru do Rhinelandu... Exonymá sa používajú v skrátenej forme (Líbya), ale aj v oficiálnom plnom znení (Veľká líbyjská arabská ľudová socialistická džamahírija), a prekladatelia by mali poznať oboje. Sú dôležité nielen pre štandardizáciu komunikácie a pochopenie prekladu, ale aj preto, že v slovenskom jazyku sa používajú názvy od nich odvodené (Berlin – Berlín – berlínsky; Venezia – Benátky – Benátčan).

 

Nenahraditeľnou pomôckou prekladateľa je oficiálny zoznam slovenských vžitých názvov štátov a závislých území, ktorý je k dispozícii na stránkach Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Jeho štandardizácia vychádza z odporučení pre štandardizáciu vžitých názvov štátov a závislých území a geografických objektov, ktoré vydala 7. konferencia OSN o štandardizácii geografického názvoslovia v roku 1998 v New Yorku rezolúciou č. 8. V zozname sú dva oficiálne názvy – skrátená a neskrátená forma (napr. United Kingdom – skrátená forma Spojené Kráľovstvo, neskrátená Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska; France – skrátená forma Francúzsko, neskrátená Francúzska republika). Nájdete tu aj zoznam zmenených názvov, napríklad Zair (súčasné Kongo), Veľká Británia (súčasné Spojené kráľovstvo) a taktiež slovensko–anglický register názvov štátov. Nájsť anglické exonymum pre slovenský vžitý názov je už trochu problematickejšie, aj keď vygoogliť sa dá pri troške zručnosti (takmer) všetko.

 

V preklade je často dôležité poznať aj historické a už nepoužívané názvy (New York - Nový Amsterdam, Salzburg – Soľnohrad, Istanbul – Carihrad). Tieto názvy (alebo lepšie povedané ich znalosť) majú veľký význam pre preklad historických textov, napr. turistický sprievodca opisujúci históriu miesta, umelecký preklad románu odohrávajúceho sa  v staršom období...

Pôvodný názov odvodený od endonyma (geografický názov v jazyku, ktorý sa používa na území, kde sa objekt nachádza) však neprekladáme, ak je súčasťou oficiálneho názvu spoločnosti, organizácie, inštitúcie, napr. Wiener Städtische, Deutche Bank, BMW (Bayerischen Motoren Werke AG).

 

Používanie geografických názvov v preklade sa odvíja od mnohých faktorov a zvolený názov musí byť výsledkom dôkladnej znalosti, keďže preklad má byť komunikáciou a mostom medzi dvoma kultúrami, a v prvom rade ho musí pochopiť cieľový čitateľ. Ďalším komplexným problémom sú vlastné mená osôb a ich vžité podoby (Ježíš, Mikuláš Kopernik, Viliam Dobyvateľ, Katarína Medicejská), ale to je omnoho komplikovanejšia záležitosť a budem sa jej venovať až niekedy nabudúce...

ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP